מדיניות ותנאי שימוש באתר

פרק א’ – תנאי שימוש ומגבלות משפטיות

1.              מבוא והגדרות

1.1.        ברוכים הבאים לאתר האינטרנט שכתובתו www.super-party.co.il  (להלן: “האתר”), המופעל ומנוהל על ידי חברת  4  פארטי בע”מ, מרח’ התערוכה 3 יריד המזרח תל אביב (ח.פ. 514916048) (להלן: “החברה”).

1.2.        השימוש באתר כפוף לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות , כפי וככל שיעודכנו מעת לעת על ידי החברה (להלן: “תנאי השימוש”). לפני שימוש באתר, ובכלל זה מסירת מידע מכל סוג שהוא באתר, אנא קרא בעיון את תנאי השימוש שכן הם הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה בכל הקשור לאתר ולתנאי השימוש בו. עצם השימוש באתר משמעו אישור קריאת והבנת תנאי השימוש והסכמה להם. אם אינך מקבל את תנאי השימוש, כולם או חלקם, אנא אל תעשה שימוש באתר בכל צורה שהיא.

1.3.        מובהר כי החברה תהא רשאית לשנות, להוסיף או לגרוע מתנאי השימוש מעת לעת ללא צורך במסירת הודעה מראש. זאת, ביחס לאתר כולו, לחלקו, למאפיין שלו ו/או ליישום בו. כל שימוש באתר, לרבות בתוכן ו/או בשירותיו כמוהו כהסכמה מחודשת לתנאים ולשינויים אלה, כפי שיהיו מעת לעת. נוסח תנאי השימוש העדכני יימצא בכל עת באתר החברה. מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו.

1.4.        במסגרת תנאי השימוש יהיו למונחים הבאים הפירוש שבצדם:

1.4.1.                     “משתמש” – משמעו כל גולש אשר עושה שימוש באתר באמצעות מחשב ו/או כל מכשיר קצה אחר, לרבות באמצעות מכשיר סלולרי או תקשורת סלולרית אחרת.

1.4.2.                     “חומר” – מידע מכל סוג שהוא המצוי באתר, לרבות (אך לא רק) טקסטים, תוכן מילולי, חזותי, מפות, עיצוב, תצוגת האתר, שפה גרפית, קטעי וידאו, חומרים, נתונים, תמונות, צילומים, איורים, קבצי קול, קבצים גרפיים, קבצים מסוגים אחרים, קישורים, וכל מידע אחר המופיע או מוצג באתר, והכל, בין אם הוא בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד ג’ המקנה לחברה זכות שימוש בו.

1.4.3.                     “שימוש באתר” – משמעו כל גלישה ו/או כניסה ו/או צפייה ו/או ביקור של משתמש באתר, לכל צורך שהוא, לרבות לצורך שימוש ו/או רכישת השירותים המוצעים בו.

1.4.4.                     “מטרת העסק” – האתר נועד לאפשר לציבור המשתמשים בו לקבל מידע על מגוון המוצרים שמספקת החברה, חנויות החברה וכן לשמש חנות מקוונת לרכישת אותם מוצרים.

1.4.5.                     “מחיר” – המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ. המחיר מוצג במטבע ישראלי (שקל חדש).

1.5.        תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אך חלים על שני המינים בצורה שווה.

1.6.        כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

2.              זכות השימוש באתר

2.1.        האתר הוא פלטפורמה מקוונת שנועדה למכור מוצרים ייחודיים לימי הולדת ומסיבות.

2.2.        החברה מתירה לך לעשות שימוש באתר, ובכלל זה בחומרים המוצגים בו, בהתאם לתנאי השימוש, למטרות חוקיות בלבד. זכות השימוש באתר היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

2.3.        כל משתמש המעוניין לבצע פעולות באמצעות האתר, לרבות רכישת מוצרים וביצוע משלוחים, יידרש להיכנס לאתר וליצור לעצמו פרופיל משתמש. המשתמש יידרש למסור באתר מספר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי כדוגמת שם מלא, דואר אלקטרוני, טלפון, כתובת למשלוח דואר, פרטי אמצעי תשלום וכיו”ב(להלן: “פרטי המשתמש”). כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהא החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. לחלופין, משתמש שלא מעוניין ליצור פרופיל משתמש (להלן: “משתמש מזדמן”) יכול לרכוש מוצרים מבלי ליצור לעצמו פרופיל משתמש תוך מתן פרטים נדרשים בלבד, בהתאם להוראות באתר.

2.4.        המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הוא נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש ועל פי דין. לאחר הרישום לאתר בפעם הראשונה ויצירת פרופיל המשתמש, ישלח למשתמש דואר אלקטרוני אוטומטי ובו שם משתמש וסיסמה ראשוניים, לכניסה חד פעמית. עם הכניסה הראשונה לאתר עם שם המשתמש והסיסמה הראשוניים, יתבקש המשתמש להחליפם. על המשתמש לשמור בסודיות את שם המשתמש ו/או את סיסמת הכניסה האישית. כל כניסה לאתר שתיעשה באמצעות שם המשתמש ו/או הסיסמה (לרבות כל מידע שיימסר ו/או כל פעולה או עסקה שתתבצע תוך שימוש בשם המשתמש והסיסמה) תיחשב ככניסה שבוצעה על ידך, בכך המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל חבות ו/או אחריות לשימוש בלתי מורשה שיעשה בשם המשתמש ו/או הסיסמה שלך (לרבות פגיעה בפרטיות ו/או כל שימוש לרעה שייעשה בפרופיל המשתמש שלך ו/או כל פגיעה אחרת שתיגרם לך או לרכושך, כאמור).

2.5.        החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. על כל נתון ו/או מידע מכל סוג שהוא שימסור המשתמש לחברה, ובכלל זה באמצעות האתר (לרבות, פרטי המשתמש בכלל ומידע אישי בפרט), בין במישרין ובין בעקיפין, תחול מדיניות פרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תנאי השימוש אלו.

3.              מגבלות השימוש באתר

3.1.        המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע או בשירותים המוצגים באתר כל שימוש שאינו בהתאם לדין, הוראות תנאי השימוש או מדיניות הפרטיות של החברה.

3.2.        החברה רשאית לחסום גישה אל האתר לצורך עדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים והתכנים הניתנים בו, שעות הפעילות והציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש למשתמש.

3.3.        התכנים והשירותים המצויים באתר (להלן: “התוכן”) ניתנים לשימוש המשתמשים כפי שהם (As-Is), ומובהר כי לא ניתן להתאימם לצרכיו האישים של כל משתמש ומשתמש. למשתמש לא תהא כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לטיב התוכן (לרבות בשל תכוניותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש). החברה תשאף לכך שהתוכן המופיע באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, ייתכן שהתוכן אינו שלם, ולחלופין ייתכן שנפלו טעויות טכניות, שיבושים ואי-דיוקים וטעויות בתוכן או במידע המובאים באתר – לרבות לגבי כל מוצר, שירות או מידע על מבצעים.

3.4.        החברה רשאית למנוע ממשתמש אפשרות לרכוש מוצרים באתר באופן זמני ו/או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה ו/או נימוק על כך מראש. כמו כן, החברה רשאית לסרב להעניק גישה ולחסום משתמש מגישה לאתר ולשירותים או לחלק מהם, וכן להפסיק את חברותו של משתמש או את הרשאתו להשתמש בשירות או באתר לרבות חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני, סילוק מפורומים, אי-פרסום טוקבקים וכדומה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מוקדמת, ולמשתמש לא תהא טענה כנגדה וזאת במקרה בו לא יעמוד המשתמש בתנאי מתנאֵי הסכם זה. היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא החברה, לפי שיקול דעתה, רשאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

3.5.        החברה לא תישא בכל אחריות בשל התוכן המובא על ידה באתר או בטעויות בו, בגין כל נזק הנגרם למשתמש בפועל, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליה לפי דין.

3.6.        נאסר על המשתמש לעשות כל פעולה באתר ו/או בחלק ממנו באופן שיגרום ו/או עלול לגרום לחברה ו/או מי מטעמה ו/או מי מהמשתמשים באתר נזק מכל סוג שהוא.

4.              מדיניות רכישה

4.1.        כללי

4.1.1.                     תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר מפורשות אחרת.

4.1.2.                     תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר ו/או באמצעות דיוור אלקטרוני ו/או דיוור ישיר שישלח אל הנרשמים לאתר יהיו כפופים לתנאים שיקבעו ויפורסמו על ידי החברה, ובנוסף למלאי שהוקצב לאותו מבצע או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר. הפריטים המוצגים באתר יעמדו למכירה בסניפי החברה עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם לכך, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה לא מתחייבת כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו בכל אחד מסניפיה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סגירת המכירות או להגדיל את הכמות המוצעת על פי שיקול דעתה מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בזכייתם של משתמשים שהצעותיהם נרשמו והתקבלו לפני מועד השינוי.

4.1.3.                     כל משתמש שנרשם או משתמש מזדמן כאמור בתנאי השימוש אלו ואשר עונה על הקריטריונים הבאים רשאי לערוך רכישה באתר: (א) מלאו לו 18 שנים; (ב) ברשותו תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ג) המשתמש בעל כרטיס אשראי או חשבוןPayPal  אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה. עם זאת, ניתן לבצע רכישה באתר, ולמסור את פרטי כרטיס האשראי גם באמצעות הטלפון המפורסם באתר.

4.1.4.                     אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תנאי השימוש, כאמור בסעיף 4.6.

4.1.5.                     החברה, כאמור, שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על מוצרים שנרכשו לאחר השינוי.

4.2.        המוצרים המוצעים למכירה

4.2.1.                     באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים מאת מיטב היצרנים והמשווקים.

4.2.2.                     בדף המכירה של כל מוצר, מופיעים פרטי ונתוני המוצר, והתנאים למכירתו. החברה עושה מאמצים רבים לספק תיאור ומידע עדכני ומקיף על המוצרים המוצעים למכירה באתר, ואף הפניות לאתרי יצרנים ואתרים המציעים מידע שימושי נוסף. עם זאת, אם ישנו קישור (”לינק”) באתר החברה, המפנה לאתרים אחרים, לא תישא החברה באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם ו/או לכל פרט אחר הקשור עמם, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם ו/או עלול להיגרם, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים אליהם עשוי המשתמש להגיע באמצעות הקישור באתר החברה. שימוש באתרים אלו, הגלישה בהם וביצוע פעולות כפופים לתנאי אותם אתרים בלבד.

4.3.        הזמנת מוצרים

4.3.1.                     לאחר ביצוע הזמנה המשתמש יקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתו. שים לב: אישור זה אינו מחייב את החברה ו/או מי מטעמה לספק את המוצרים שהוזמנו, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

4.3.2.                     רק לאחר שהחברה ו/או מי מטעמה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי, את פרטי המשתמש ואת פרטי ההזמנה; ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב ההזמנה כברת ביצוע ויחל תהליך אספקת המוצרים. זאת, בתנאי שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת ללא שיבוש, ובלבד שהמוצר נמצא במלאי. אם המוצר שהוזמן ירד או אזל מהמלאי, תישלח למשתמש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הטלפון ככל שהוזן על ידך באתר.

4.3.3.                     ככל שהמוצר שהוזמן לא נמצא במלאי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע למשתמש לרכוש מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים, אם אכן קיימת חלופה כזו. אם תקבל את הצעת החברה ותהיה מעוניין לרכוש את המוצר החלופי – יעודכנו פרטי ההזנה מחדש. אם, לעומת זאת, החלטת לסרב להצעת האתר – תימחק ההזמנה ולא יבוצע חיוב של כרטיס האשראי.

4.4.        שיבושים בהזמנה

4.4.1.                     על מנת לספק את המוצרים שהזמנת, הזמנתך נדרשת להתקבל ולהיקלט באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיוב רכישתם. ייתכנו סיבות שונות העלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת ההזמנה על ידי החברה ו/או האתר. ככל שתקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת או ככל שיחולו שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא האתר רשאי לבטל את רכישתך ולא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

4.4.2.                     ככל שבעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא ניתן יהיה להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. אם המוצרים יחזרו אל החברה בשל פרטים מוטעים שמסרת – תחויב בתשלום דמי טיפול ומשלוח. לפיכך, אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

4.5.        אמצעי התשלום

4.5.1.                     תשלום עבור הזמנת המוצרים יתבצע באמצעות כרטיס אשראי תקף או חשבון PayPal הניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי ו/או הסליקה הפועלות בישראל כדין.

4.5.2.                     בכל מקרה בו תסרב חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה לאפשר לחברה לגבות את התמורה בגין רכישת המוצרים, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי המשתמש ויחולו על כך כל התנאים האמורים לגבי ביטול עסקה.

4.6.        אספקה ומשלוחים

4.6.1.                     משלוח המוצר ואספקתו יבוצע באמצעות חברת שליחויות ו/או שירותי דואר ישראל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי החברה ובהתאם לנהליה.

4.6.2.                     לחלופין, תוכל לבחור בעת ביצוע ההזמנה באפשרות לאיסוף עצמי מסניף נמל תל אביב, רחוב התערוכה 3, יריד המזרח (להלן: “סניף נמל תל אביב”) בכפוף להימצאותו של המוצר שהוזמן במלאי החנות.

4.6.3.                     עיכוב בשליחת המוצר על ידי החברה, או חברת השליחויות ו/או דואר ישראל לא תהווה עילה לתביעה. יתרה מכך, אין המשתמש זכאי לתבוע כל פיצוי על כל נזק ישיר או עקיף מעבר לשווי העסקה עצמה.

4.6.4.                     משלוח המוצרים (או אספקתם במקרה של איסוף עצמי) תתבצע תוך כ-2 ימי עסקים. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו חמישה ימי עבודה בשבוע, ימים א’–ה’, ואינו כולל ימי שישי, שבת, ערבי חגים ומועדים. בנוסף, לא ייכלל יום ההזמנה לצורך מניין ימי העסקים לאספקת המוצרים.

4.6.5.                     לחברה שמורה הזכות להודיע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים, ובמקרה זה המשתמש לא יחויב בדמי משלוח. אם תהיה מעוניין בכל זאת לרכוש את המוצר, אספקת המוצר תתבצע באיסוף מסניף נמל תל אביב ובכפוף להימצאותו של המוצר במלאי החנות.

4.6.6.                     שים לב: בתחתית דף המוצר עשויה להופיע הערה הנוגעת להגבלת אפשרויות האספקה של מוצר מסוים. ההגבלות נובעות בדרך כלל מרגישות מוצר לחום או לקור, שבירות גבוהה או משקל גבוה וכיוצא בזה. אם בחרת במוצר שחלה עליו מגבלת משלוח – תחול המגבלה על כל המשלוח. כלומר, אם מוצר מסוים הנכלל בסל הקניות, ניתן לאיסוף עצמי בלבד – כל אותו סל קניות יוגבל לאיסוף עצמי. עומדת בפניך האפשרות לפצל את ההזמנה ולהפריד את המוצר נשוא מגבלת המשלוח להזמנה נפרדת. באופן דומה, קיימת הגבלת כמות מוצרים למשלוח יחיד של פריטים כבדים, או חיוב שונה מחיובי המשלוחים הרגילים.

4.6.7.                     אם בחרת באספקת המוצר באמצעות משלוח, הוא יסופק לכתובת שנמסרה על ידך במהלך תהליך הרכישה באתר או לכתובת אחרת שתוזן באופן פרטני להזמנה זו. בעת האספקה, רשאית החברה לבקש את נוכחותך במקום ובמועד האספקה, והצגת תעודת הזהות ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי ו/או קופון, כתנאי למסירה.

4.6.8.                     אם מוצר לא יישלח אליך בתוך 14 ימי עסקים ממועד המשלוח שצוין באתר, תהא זכאי לבטל את העסקה ולקבל חזרה את מלוא התמורה ששולמה בעד אותו המוצר. עם ביטול העסקה וקבלת התמורה בחזרה, לא תהא לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בקשר לעסקה.

4.6.9.                     ידוע לך כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי החברה ו/או האתר ליצור עמך קשר במקרה הצורך לשם השלמת ההזמנה ו/או אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הרכישה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידך. במקרה זה החברה תהא רשאית לא לספק לך את המוצר, ואף לא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או האתר בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.

4.7.        מחירים ותשלומים

4.7.1.                     חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת בעת ההזמנה באתר או בטלפון או באמצעות חשבוןPayPal  שהוזן על ידך, במחיר שמופיע באתר בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר, ובסיכום תהליך ההזמנה.

4.7.2.                     החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי המשלוח והטיפול מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת, הוא המחיר שיתפרסם באתר בסיכום הליך ההזמנה.

4.7.3.                     אם הזמנת מוצר באתר וקיימת אפשרות לשלם תמורתו בתשלומים – דמי המשלוח והטיפול לא יחושבו במניין התשלומים, ויחויבו בתשלום הראשון. אם חברת כרטיסי האשראי ו/או חברת הסליקה תסרב לכבד את התשלום, תבוטל הזמנתך, והמוצר לא יסופק לך.

4.8.        ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

4.8.1.                     האמור בסעיף זה כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א–1981 ולתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א–2010 (להלן ביחד: “החוק”).

4.8.2.                     כל משתמש רשאי להחזיר או להחליף מוצר בהתאם להוראות תנאי השימוש ולהוראות מדיניות החזרת מוצרים.

4.8.3.                     משתמש שבחר לרכוש מוצר באתר מחויב לבדוק את המוצר שרכש מיד עם קבלתו.

4.8.4.                     במקרה של ביטול עסקה, יציג המשתמש חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה המעידים על עצם ביצוע העסקה עם החברה או הוכחה אחרת, לשביעות רצון החברה, לגבי עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

4.8.5.                     אם המוצר פגום, המשתמש יתבקש לשלוח אותו בדואר רשום לכתובת המופיעה בסעיף 1.1 או להגיע לאחת מחנויות החברה בצירוף חשבונית הקניה ולמסור את המוצר. אם המוצר תקין ולא עבר זמן ההחלפה בהתאם להוראות החוק ובלבד שהמוצר נמצא במלאי אצל הספק, יחליפו בסניף את המוצר.

4.8.6.                     ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר: החברה תחזיר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול והמוצר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, תבטל את החיוב, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש סכום נוסף כלשהו.

4.8.7.                     ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר: החברה תחזיר, בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול והמוצר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. עלות ההחזרה תשולם על ידי המשתמש.

5.              זכויות יוצרים, קניין רוחני וסימני מסחר

5.1.        מלוא הזכויות מכל מין וסוג שהן, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור, זכויות יוצרים, פטנט, סוד מסחרי, התנהלות עסקית, סימן מסחרי וכל זכות קניינית בכל תכנה, הקיימת או שתפותח ו/או תוכנן על ידי או בעבור החברה במסגרת או בקשר עם האתר ושירותי החברה, תהיינה בבעלות הייחודית המלאה והמוחלטת של החברה או מי מטעמה.

5.2.        האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע או תצוגה המופיעים באתר לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, קטעי וידאו ומצגות, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הם רכושה של החברה ו/או ניתנו לה ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות לחברה או לצדדים שלישיים, בהתאמה.

5.3.        תנאי השימוש מעניקים למשתמשי האתר הרשאה להשתמש באתר ובשירותיו בלבד, ונאסר על המשתמשים לעשות כל פעולה שהיא אשר עלולה לפגוע בזכויות הקניין הרוחני הנזכרות לעיל.

5.4.        על המשתמשים באתר החברה חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר ללא רשות מפורשת של החברה בכתב ומראש.

6.              הגבלת אחריות

6.1.        כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידם ולחברה לא תהא כל אחריות לגביו.

6.2.        החברה איננה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע המסחרי המתפרסם באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר החברה אשר מובילים לאתרים אחרים. פרסום הפרסומות והמידע המסחרי הוא באחריות המפרסמים בלבד, ובשום מקרה איננו מהווה המלצה מטעם החברה להשתמש ו/או לרכוש את המוצרים המוצעים באתר.

6.3.        באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, לרבות אתרים של יצרנים, משווקים מורשים ומשווקים שאינם מורשים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש באתרי האינטרנט המקושרים על ידי המשתמש יעשה באחריות המשתמש בלבד ובכפיפות לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים כאמור. החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתוכניהם, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי הקישורים לאתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ותקין והיא רשאית לשנות ולהסיר קישורים אלו לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי האמור לעיל, בדבר אי אחריותה הכללית של החברה יחול גם על כל המידע אשר מופיע בקישורים לאתרי האינטרנט החיצוניים.

6.4.        מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

6.5.        המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה, מנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות, עקב הפרת תנאי שימוש אלו ו/או הוראות החוק על ידי המשתמש, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרה כאמור. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות המשתמש במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ”ל בכדי לגרוע מסעדי החברה על פי כל דין.

6.6.        החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל החברה ו/או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בזה, שייגרמו למשתמשי האתר או לרכושם עקב כך.

6.7.        החברה שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים, בכל עת, כל מידע אשר יידרש ממנה על פי החוק, כמו גם את הזכות לערוך, להסיר, לסרב להעלות לאתר כל מידע ו/או תוכן שלפי שיקול דעתה הבלעדי פוגע ו/או מפר את האמור בתנאי שימוש אלו. משתמשי האתר מתחייבים בזאת כי לא יפרסמו, יעלו, ישדרו, ישלפו, ימכרו, יעתיקו, יפרסמו או יפיצו מהאתר או אליו בין בתמורה ובין שלא בתמורה תוכן או מידע כלשהם ללא הסכמתה המפורשת בכתב ומראש של החברה. חל איסור להזין לאתר תכנים ו/או מידע אשר עלולים להצטייר כתכנים האסורים לפרסום מאחר שהם, בין היתר, בגדר איום, העלבה, פגיעה, השמצה, הוצאת דיבה, הטרדה מינית, גזענות, גנאי, פורנוגרפיה, פגיעה ברגשות ובאמונות הציבור; תכנים ומידע אשר עלולים למנוע מאחרים את השימוש באתר; תכנים העלולים להפר זכות קניינית כלשהי של אחר, לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות להגנת הפרטיות ופטנט; תכנים ומידע העלולים לחבל במערכות מחשב; תכנים הכוללים בחובם פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת בכתב ומראש של החברה; תכנים ומידע אשר עלולים לעודד ולסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי החוק או שעלול לגרור אחריו אחריות משפטית.

6.8.        כל משתמש באתר ושירותיו אחראי בלעדי לתוכן הודעות הדואר האלקטרוני, ההודעות הכתובות וכל מסר ו/או נתון אחר הנמסר על ידו, לרבות נתונים שישלב במאגר לשימוש אישי שלו, ולתוצאות שינבעו מאלו. המשתמש מתחייב שלא להשתמש בשירותי האתר למטרות דיוור שרשרת, דיור פרסומי ו/או כל שימוש אחר אשר עשוי להתפרש כבלתי חוקי, מאיים, גס, טורדני וכיוצא באלה. בנוסף, מתחייב משתמש האתר שלא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות אלא לאחר קבלת אישור לכך מראש ובכתב על ידי החברה.

6.9.        החברה ו/או מי מטעמה אינם מייצרים את המוצרים ואינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים ו/או לכל מצג שנעשה באתר בכל הנוגע לפרטים האמורים, אלא בהתאם לאחריות המוטלת עליהם לפי דין. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ומתוארים בצורה אובייקטיבית, תוך הישענות על פרטים שנמסרו על ידי היצרן, ניסיון בשימוש וחוות דעת קונים ומשתמשים. אין לראות בהצגתם משום המלצה מצד האתר לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיוצא בזה. ככל שמדובר על מוצרי מזון, על הרוכש החובה לוודא כי המוצר מתאים לשימוש וצריכה על ידי מי מטעמו בהתאם לרגישויות למזון, סכנת בליעה, גיל וכיוצא בזה.

6.10.     האחריות הבלעדית למוצרים, לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה בשפה העברית, חלה על היצרנים ו/או היבואנים של המוצרים.

6.11.     החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.

6.12.     למרות האמור לעיל, וככל שיקבע כי החברה אחראית לנזק כלשהו, אזי סך כל הנזקים בהם תחויב במסגרת האחריות לא יעלה על שווי המוצר מושא האחריות.

7.              שונות

7.1.        כל ויתור של החברה על קיום זכות המגיעה לה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי דין, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה, לא יחשבו כוויתור, הימנעות או היווצרות נוהג לגבי מקרים אחרים.

7.2.        כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה לחברה על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליה, עובדיה, נציגיה, בעלי מניותיה, וכל הפועלים מטעמה ו/או עבורה, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים המוצרים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

7.3.        רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

7.4.        במקרה של סתירה בין תנאי השימוש לבין פרסומים אחרים יגברו תנאי השימוש. הדין החל על תנאי השימוש ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, לרבות השימוש באתר ובשירותיו, הוא הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בישראל תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה. אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע מהחברה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד משתמש, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

8.              יצירת קשר

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או תגובה, לרשות המשתמשים עומד מוקד שירות לקוחות של החברה הפועל בימים א’–ה’ בין השעות 10:00–14:00  בטלפון שמספרו: 03-7297444 או בכתובת דואר אלקטרוני support@super-party.co.il.

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

דלג לתוכןכפתור לפתיחת תפריט נגישותHandicapped logo whiteHandicapped logo black

תפריט נגישות

הצהרת נגישות